Navigation


Божидар Асенов Кибаров

Б. Кибаров (7К)

Електроинженер, дипломиран във ВМЕИ - София по специалността "електрически машини и апарати". Научен сътрудник I ст., ръководил близо 20 години научната секция по електробезопасност и производствено осветление към Научноизследователския институт по охрана на труда и ергономия. Понастоящем е управител на "КИБАРОВ ЕЛЕКТРОКОНТРОЛ" ЕООД - София.

Експерт по безопасност на електрически уредби, съоръжения, инсталации, електротехнически и електронни изделия (продукти), изготвил в периода 1968 г. - 1992 г. повече от 7 000 експертизи за електрообезопасяването на нови машини и съоръжения, разработени от български институти, бази за техническо развитие и други развойни звена.

Автор и съавтор на основни нормативи в областта на защитата срещу поражения от електрически ток, устройството на електрическите уредби и техническата експлоатация, по-важни от които са:

 • Система от 10 български държавни стандарти "Защита срещу поражения от електрически ток" (1974-1989 г.);
 • Правилник за устройство на електрическите уредби (1980 г.) и Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (2004 г.);
 • Методика за оценка на електрообезопасяването при напрежения до 1000 V (1982 г.);
 • Правилник по безопасността на труда при експлоатацията на електрическите уредби и съоръжения (1986 г.) и Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V (2005 г.);
 • Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (2004 г.);
 • Норми за проектиране на електрически уредби в сгради (1999 г.);
 • Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради (2003 г.);
 • Наредба за техническа експлоатация на енергообзавеждането (2000 г.) и Наредба № 4 за техническа експлоатация на енергообзавеждането (2004 г.);
 • Наредба за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи (2000 г.) и Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи (2004 г.);
 • Наредба № 22 за изпитване на електрозащитните средства (2006 г.);
 • Наредба № 1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (2010 г.)
 • Наредба № 1 за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (2010 г.), актуализация 2015 г.;
 • Правила за поддържане на токоизправителните станции на Столичния електротранспорт (2017);
 • Правила за поддържане на кабелните линии на Столичния електротранспорт (2017);
 • Правила за поддържане на контактните мрежи на Столичния електротранспорт (2017).
 • Наредба № РД-02-20-1 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи (2018).

Автор и съавтор на основните нормативи в областта на мълниезащитата:

 • БДС 16060-84 "Мълниезащита на сгради и външни съоръжения";
 • Наредба № 8 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (2004 г.);
 • Наредба № 4 за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (2010 г.).

Подготвил за въвеждане у нас на редица международни стандарти, основно от системите ІЕС 60601-1 "Безопасност на електромедицинските апарати", ІЕС 60364 "Електрически уредби в сгради", както и преводи на европейски хармонизирани документи от системата HD 60384 "Електрически уредби в сгради".

Автор на повече от 70 технически спецификации и фирмени стандарти за изделия (продукти) в областта на електротехниката и електрониката за периода от 1992 г. - 2005 г.

Автор и съавтор на нормите за производствено осветление за почти всички отрасли, създадени в периода 1970 г. - 1992 г.

Автор на две изобретения в областта на електрическите апарати и на повече от 40 рационализации.


Новини

 • Обновяване12.02.2022
  Списъкът с предлаганата литература е обновен. За повече информация, моля използвайте горната връзка или посетете раздел "Поръчка".

Навигация