Navigation


ПОРЪЧКА

На разположение са много голям брой нормативни актове и документи, като списък на предлаганите най-търсени за момента книги е даден по-долу. Информация за доставка на нормативни актове и документи, невключени в списъка може да се получи при запитване по електронната поща b@kibarov.com. Всички предлагани издания са актуализирани към датата на доставката.

Доставчик на книгите е Божидар Кибаров, ЕИК (БУЛСТАТ) 4212156648, в рамките на наличните на склад заглавия и количества. Цените се отнасят за количества до 50 екз. от всяка книга. За по-големи количества се договаря отстъпка. Върху обявените цени не се начислява ДДС, защото доставчикът не е регистриран по ДДС, а заплащането е по банковата сметка на доставчика, напечатана на фактурите. При изпращане на книгите като препоръчана пратка или колет по Български пощи, разходите за опаковка и доставка са за сметка на доставчика, с изключение на поръчки за обща сума до 10 (десет) лв., когато към сумата за поръчката се добавя 1 (един) лв. за допълнителни разходи по изпращането.

При заявено желание за изпращане на книгите с наложен платеж, се ползват услуги на ЕКОНТ. Доставката се извършва на посочен адрес или в местен офис на ЕКОНТ, като разходите за изпращането са за сметка на получателя. Фактурата съдържа само сумата по поръчката и се доставя в пакета с книгите, без да е отбелязан начинът на плащане (в брой или по сметка), защото има различни начини за отчитане на разходите при наложен платеж.

Допълнителна информация може да се получи на тел. 089-8666-746 и 02-8666-746 или по електронната поща b@kibarov.com от Божидар Кибаров.

За удобство при съставянето на поръчка, предлаганите книги са групирани в следните раздели:

 1. нови и актуализирани издания на нормативни актове за безопасни и здравословни условия на труд;
 2. нови и актуализирани издания на правилници по безопасност на труда;
 3. нови и актуализирани издания на нормативни актове и специализирани нормативни документи за устройство и техническа експлоатация на електрически и неелектрически енергийни обекти;
 4. наръчници за изучаване и прилагане на национални нормативи, международни стандарти, европейски стандарти и европейски хармонизирани документи;
 5. технически надзор и оценяване на съответствието.

КАК ДА НАПРАВИМ ПОРЪЧКА?

За да съставите поръчка, моля разгледайте дадения по-долу списък и под интересуващото Ви заглавие кликнете с мишката в кутийката преди текста "Добави в поръчката". След това в кутийката след текста "Количество:" въведете броя на необходимите Ви екземпляри.

След като приключите с всички интересуващи Ви заглавия по гореописания начин, след списъка въведете изискваните данни за издаване на фактура. Проверете въведените данни и при необходимост направете корекции. След това натиснете бутона "Направи поръчка".

На Вашия екран ще се появи файл "Проект за поръчка", който съдържа отбелязаните от Вас заглавия, единичната цена, броя на екземплярите, общата цена за поръчката, изчислена автоматично, и въведените от Вас данни за издаване на фактура, пощенски адрес и др.

Този файл Вие можете с натискане на съответния бутон:
- да запишете като word документ с автоматично поставяното име orders-kibarov_com.doc или с друго избрано от Вас име;
- да отпечатате на Вашия принтер.

Официална поръчка можете да направите, като изпратите окончателния word документ като прикачен файл по електронната поща на адрес b@kibarov.com. На следващия ден ще получите потвърждение за получената поръчка. Ако не получите потвърждение, обадете се на тел. (02) 8666-746 или 089-8666-746 за допълнителна информация.

Списък
на предлаганата литература, която може да бъде доставена в рамките на разполагаемите за момента заглавия и количества

Ако в списъка не сте намерили заглавие, което Ви интересува, направете запитване по електронната поща b@kibarov.com.

1. Нови и актуализирани издания на нормативни актове за безопасни и здравословни условия на труд

 1. Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, акт. 2017 г., цена 1.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 2. Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, акт. 2019 г., цена 5.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 3. Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, акт. издание, цена 2.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 4. Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина, акт издание, цена 2.50 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 5. Наредба № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали, цена 3.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 6. Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, акт. 2020 г., цена 2.50 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 7. Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум, цена 2.50 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 8. Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи, цена 2.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 9. Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, акт. 2016 г., цена 6.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 10. Наредба № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби, цена 3.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 11. Наредба № 9 от 14.03.1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти, акт. издание, цена 2.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 12. Наредба № 10 от 07.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари, цена 3.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 13. Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея + указания на МТСП за прилагане на наредбата, цена 1.50 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 14. Наредба № 12 от 27.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили, цена 3.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 15. Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи, цена 6.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 16. Наредба № 16 от 31.05.2004 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести, акт. издание, цена 1.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 17. Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите в сборник с Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради, акт. издание, цена 5.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 18. Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места, цена 2.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 19. Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, акт. 2015 г., с цветни илюстрации, цена 5.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 20. Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, акт. 2015 г., с черно/бели илюстрации, цена 3.50 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 21. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, акт. 2010 г., цена 2.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 22. Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа - начален инструктаж, с възможност за 120 записа, цена 3.50 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 23. Книга за инструктаж по безопасност и здраве при работа - инструктаж на работното място, периодичен инструктаж, извънреден инструктаж, с възможност за 300 записа, цена 4.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 24. Книга за отчитане на отработеното време, с възможност за 300 записа, цена 4.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 25. Книга за отчитане на извънредния труд, с възможност за 300 записа, цена 4.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 26. Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета, нова наредба от 2016 г., цена 5.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

към началото на списъка

2. Нови и актуализирани издания на правилници по безопасност на труда

 1. Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, акт. 2014 г., цена 8.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 2. Дневник за протоколи от изпит за квалификационна група и издадени удостоверения по Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, с възможност за 300 записа, цена 4.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 3. Дневник за регистриране на нарядите по Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, с възможност за 300 записа, цена 4.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 4. Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, акт. 2014 г., цена 6.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 5. Дневник за протоколи от изпит за квалификационна група и издадени удостоверения по Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, с възможност за 300 записа, цена 4.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 6. Дневник за регистриране на нарядите по Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, с възможност за 300 записа, цена 4.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 7. Правилник за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, акт. 2014 г., цена 7.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 8. Дневник за протоколи от изпит за квалификационна група и издадени удостоверения по Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, с възможност за 300 записа, цена 4.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 9. Дневник за регистриране на нарядите по Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, с възможност за 300 записа, цена 4.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 10. Дневник за ежемесечна проверка на електрически инструменти, преносими електрически лампи и трансформатори, съгласно изискванията на чл. 416 на Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, с възможност за 320 записа, цена 4.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 11. Правилник по безопасността на труда при работа по въздушни и кабелни съобщителни линии и мрежи (Д-06-001), цена 6.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 12. Правилник по безопасността на труда при заваряване и рязане на метали (Д-08-002), акт. с указания 2020 г., цена 10.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 13. Правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа, цена 4.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

към началото на списъка

3. Нови и актуализирани издания на нормативни актове и специализирани нормативни документи за устройство и техническа експлоатация на електрически и неелектрически енергийни обекти

 1. Наредба № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради, акт. ноември 2016 г., цена 6.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 2. Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, акт. 2019 г., цена 3.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 3. Наредба № 3 от 09.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии, акт. 2015 г., цена 19.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 4. Наредба № РД-02-20-1 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи, заменила Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи, цена 7.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 5. Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, акт. 2019 г., цена 8.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 6. Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи, акт. 2019 г., цена 7.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 7. Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, акт. 2015 г., цена 9.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 8. Дневник за отчет на протоколи от изпит за проверка на знанията по Наредба № 9 за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи, с възможност за 300 записа, цена 4.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 9. Наредба № 10 от 09.06.2004 г. за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ, акт. 2015 г., цена 3.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 10. Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия, цена 5.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 11. Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти, акт. 2020 г., цена 5.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 12. Наредба № 22 от 08.05.2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация, цена 5.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 13. Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата, акт. 2020 г., цена 8.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 14. Наредба № РД-16-57 от 28.01.2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите, акт. 2015 г., цена 6.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 15. Наредба № 16-116 от 08.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането, акт. 2015 г., цена 9.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 16. Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи, акт. 2017 г., цена 2.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 17. Наредба № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства, цена 6.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 18. Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, акт. 2018 г., цена 16.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 19. Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите, акт. издание, цена 7.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 20. Дневник за изключване на електрическото захранване след приключване на работното време, съгласно Приложение № 3 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. с възможност за 390 записа, цена 4.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 21. Дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите пожарогасители, съгласно Приложение № 4 на Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите с възможност за 330 записа, цена 3.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 22. Дневник за регистриране на огневи работи, съгласно Приложение № 9 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. с възможност за 160 записа, цена 3.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

към началото на списъка

4. Наръчници за изучаване и прилагане на национални нормативи, международни стандарти, европейски стандарти и европейски хармонизирани документи

 1. Наръчник за изучаване и прилагане на стандарти за защита от корозия за електроспециалисти, акт. 1995 г., цена 15.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 2. Норми за изпитване на електрически машини и съоръжения, ЗАД Енергия, 1995 г., цена 3.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

към началото на списъка

5. Технически надзор и оценяване на съответствието

 1. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане от 2008 г., акт. 2018 г., цена 6.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 2. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на машините, акт. 2014 г., цена 7.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 3. Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението, нова наредба от 2016 г., цена 2.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 4. Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост, нова наредба от 2016 г., цена 4.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 5. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на съдовете под налягане, нова наредба от 2016 г., акт. 2017 г., цена 4.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 6. Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане, нова наредба от 2016 г., акт. 2017 г., цена 5.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 7. Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства, нова наредба от 2018 г., цена 3.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 8. Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби, акт. 2018 г., цена 7.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 9. Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, акт. 2018 г., цена 8.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 10. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, акт. 2020 г., цена 9.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

 11. Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ, акт. 2018 г., цена 8.00 лв.

  Добави в поръчката. Количество: бр.

към началото на списъка

Ако в списъка не сте намерили заглавие, което Ви интересува, направете запитване по електронната поща b@kibarov.com.

Добавете данни за издаване на фактура на заявителя, както следва:

 1. пълно и точно наименование на заявителя;

 2. пълен и точен адрес по съдебна регистрация;

 3. материално отговорно лице;

 4. ЕИК вкл. BG (Булстат);

 5. две имена на получателя на книгите, които ще бъдат написани на фактурата;

 6. име на лице за контакти и негов телефон;

 7. при желание за изпращане на книгите по пощата - пълен и точен пощенски адрес, вкл. локален пощенски код, и поне две имена на лицето - получател на пощенската пратка.

 


Новини

 • Обновяване12.02.2022
  Списъкът с предлаганата литература е обновен. За повече информация, моля използвайте горната връзка или посетете раздел "Поръчка".

Навигация